فیلم/ درگیری خونین در انشگاه های ترکیه

سیاسی

کشته شدن یک دانشجو در ازمیر، موجب آغاز دوباره درگیری ها میان دانشجویان در دانشگاه های مختلف ترکیه از جمله استانبول و آنکارا شده است.

فیلم/ درگیری خونین در انشگاه های ترکیهکشته شدن یک دانشجو در ازمیر، موجب آغاز دوباره درگیری ها میان دانشجویان در دانشگاه های مختلف ترکیه از جمله استانبول و آنکارا شده است.