بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی:

سازمان بازرسی را از وقت رسیدگی به پرونده های مرتبط مطلع کنید

سیاست داخلی

رئیس قوه قضاییه مراجع قضایی را به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی به پرونده های مرتبط مکلف کرد.

رئیس قوه قضاییه مراجع قضایی را به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی به پرونده های مرتبط مکلف کرد.

به گزارش ایلنا، متن بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثر بخشی گزارش­‌های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد، باتوجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم، کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

کد N745912