افخم:

اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی برمداخله ایران در یمن فرافکنی است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر مداخله ایران در یمن فرافکنی دانست .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کمک ایران به سقوط دولت در یمن را فرافکنی و متناقض با اظهارنظرهای پیشین مقام های سیاسی آمریکا خواند و تأکید کرد : دیدگاه اصولی ایران ، تعیین سرنوشت ملت ها به دست خود آنها است .

 مرضیه افخم با اشاره به تحولات داخلی یمن افزود : همه طرف ها باید اجازه دهنـد ملت یمن، خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد و همه ساز و کارها باید براساس خواست و اراده مردم باشد .

 سخنگوی دستـگاه دیپلماسی کشورمـان هر نـوع مداخله خـارجی در روند تحولات سیاسی یمن را عاملی بـرای تداوم بحران و مانعی برای تحقق ثبات سیاسی در این کشور ارزیابی و تصریح کرد : هرگونه دخالت خارجی شرایط این کشور را به سمت پیچیدگی بیشتر سوق می دهد .