فیلم/ داعشی ها برای نشان دادن قدرتشان کاشی شکستند

سیاسی

تروریست های داعش در یک ویدئوی تبلیغاتی برای نشان دادن به اصلاح قدرت خود اقدام به شکستن کاشی های نازک در مقابل دوربین کردند.

فیلم/ داعشی ها برای نشان دادن قدرتشان کاشی شکستندتروریست های داعش در یک ویدئوی تبلیغاتی برای نشان دادن به اصلاح قدرت خود اقدام به شکستن کاشی های نازک در مقابل دوربین کردند.