فیلم/ جنگ در خیابان های ریودوژانیرو

سیاسی

اعتراضات مردم برزیل در ریودوژانیرو با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد بطوریکه نیروهای امنیتی دست به اسلحه بردند و به سوی معترضین آتش گشودند.

فیلم/ جنگ در خیابان های ریودوژانیرواعتراضات مردم برزیل در ریودوژانیرو با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد بطوریکه نیروهای امنیتی دست به اسلحه بردند و به سوی معترضین آتش گشودند.