با تصویب مجلس؛

ضوابط دریافت عوارض بابت هولوگرام دخانیات در سال آینده تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس ضوابط دریافت عوارض بابت هولوگرام و سایر حقوق انحصاری محصولات دخانی را برای سال آینده تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آینده کل کشور که پس از اصلاح در کمیسیون تلفیق مجددا به صحن علنی ارجاع شده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند تا در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۷، نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ مصوبه واگذاری سهام شرکت مذبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد، براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مذبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.

براساس این مصوبه تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدها حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۴ به ردیف درآمدی فوق واریز کند.