فیلم/سلاحی با قابلیت شلیک زیر آب

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: سلاحی اخیراً در نمایشگاه صنایع نظامی در ابوظبی درامارت به نمایش گذاشته شده است که قابلیت شلیک در زیر آب همانند خشکی را دارد.

فیلم/سلاحی با قابلیت شلیک زیر آبخبرگزاری مهر-بین الملل: سلاحی اخیراً در نمایشگاه صنایع نظامی در ابوظبی درامارت به نمایش گذاشته شده است که قابلیت شلیک در زیر آب همانند خشکی را دارد.