فیلم/ادامه تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: مردم بحرین با برگزاری تظاهرات روزانه به بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق اعتراض می کنند.

فیلم/ادامه تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمانخبرگزاری مهر-بین الملل: مردم بحرین با برگزاری تظاهرات روزانه به بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق اعتراض می کنند.