تظاهرات در بورکینافاسو علیه گارد ریاست جمهوری

سیاسی

معترضان علیه گارد ریاست جمهوری بورکینافاسو تظاهرات کرده و آن را دست نشانده رژیم سابق معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تظاهرات معترضان علیه گارد ریاست جمهوری در «بوبو دیولاسو» دومین شهر بزرگ بورکینافاسو خبر داد که طرفدار دولت سابق بوده و پیشتر جلسه شورای وزیران را برهم زده و خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شده بودند.

همزمان با تصدی پست وزارتخانه های داخلی، اداره ارضی، ورزش، محیط زیست و معادن از سوی ارتش، مردم بورکینافاسو گارد ریاست جمهوری را دست نشانده رژیم سابق توصیف کردند.

مایکل کافاندو، رئیس جمهوری موقت نیز به عنوان وزیر امورخارجه کشور عمل می کند.