مصوبه پربحث مجلس تصویب شد؛

تعیین معافیت مالی غایبان سربازی

مجلس

مجوز پرداخت جریمه غایبان خدمت سربازی برای معافیت توسط نمایندگان مجلس تصویب شد.

مجلس شورای اسلامی مجوز پرداخت جریمه غایبان خدمت سربازی برای معافیت را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند ط تبصره۱۶ به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کنند. در این راستا باید افزود تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است:

زیر دیپلم ۱۰۰ میلیون ریال

دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال

فوق دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال

لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال

فوق لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال

دکترای غیر پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال

دکترای پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال

پزشکان متخصص و بالا‌تر ۵۰۰ میلیون ریال

بنا جزء یک بند ط تبصره ۱۶ که به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یک سال محسوب می‌شود.

همچنین پیرو جزء ۲ بندط تبصره ۱۶ برای مشمولان متاهل  ۵درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵درصد از مجموعه مبلغ جریمه کسر می‌شود.

کد N738731