عملیات نظامی ترکیه در سوریه و خارج کردن بقایای پیکر "سلیمان شاه"

کد N738328