در جلسه علنی امروز مجلس صورت گرفت؛

مجوز مجلس به دولت برای اخذ هزینه از مشترکان گاز و برق مسکونی

سیاسی

با تصویب مجلس، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مجازند در سال آینده هر دو ماه، از هر واحد مسكوني مشترك گاز، مبلغ يك‌ هزار ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق، مبلغ 500 ريال دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، بندهای درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر اساس مصوبه نمایندگان، مطابق بند «ج» این تبصره «به هريك از وزارتخانه‌های نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذيربط اجازه داده می شود، هر دو ماه از هر واحد مسكونی مشترك گاز، مبلغ يك‌ هزار ريال و از هر واحد مسكونی مشترك برق، مبلغ پانصد ريال دریافت کنند؛ این مبالغ، جزء درآمدهای شرکت های ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست».

مجلس همچنین با تصویب بند «هـ» تبصره 14 مقرر کرد که «شركت های بيمه‌ای مكلفند، مبلغ 2400 ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركت ها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالی بيمه مي‌رسد، به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومی رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واريز كنند؛‌ وجوه واريزی شركتهای بيمه‌ای موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي، از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف مي‌شود».

همچنین با تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق به این تبصره، «دولت مكلف شد تا کمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي – انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان، به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز کند».