فیلم/مهمات پرتاب شده از سوی آمریکابرای تروریستها در مرز مصر-لیبی

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: منابع لیبیایی از مقادیر زیاد مهمات در مرز لیبی با مصر که از سوی هواپیماهای آمریکایی برای گروههای مسلح و تروریستی پرتاب شده است خبر دادند.

فیلم/مهمات پرتاب شده از سوی آمریکابرای تروریستها در مرز مصر-لیبیخبرگزاری مهر-بین الملل: منابع لیبیایی از مقادیر زیاد مهمات در مرز لیبی با مصر که از سوی هواپیماهای آمریکایی برای گروههای مسلح و تروریستی پرتاب شده است خبر دادند.