فیلم/برف و یخبندان در لبنان

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: موج بارش برف و باران در لبنان کاهش دما و بسته شدن برخی راهها در مناطق این کشور به دنبال داشت.

فیلم/برف و یخبندان در لبنانخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: موج بارش برف و باران در لبنان کاهش دما و بسته شدن برخی راهها در مناطق این کشور به دنبال داشت.