فیلم/ برخورد نژادپرستانه با سیاهپوستان در مترو پاریس

سیاسی

گروهی از طرفداران تیم فوتبال چلسی انگلیس در حاشیه بازی این تیم با پاریسن ژرمن در پاریس، از سوار شدن یک مسافر سیاهپوست به قطار جلوگیری کردند.

فیلم/ برخورد نژادپرستانه با سیاهپوستان در مترو پاریسگروهی از طرفداران تیم فوتبال چلسی انگلیس در حاشیه بازی این تیم با پاریسن ژرمن در پاریس، از سوار شدن یک مسافر سیاهپوست به قطار جلوگیری کردند.