فیلم/ گروه «دویخ ناوشا» و جنگ با داعش

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: دویخ ناوشا نام گروهی متشکل از اتباع غربی است که برای مبارزه با داعش به صورت داوطلبانه به عراق آمده اند.

فیلم/ گروه «دویخ ناوشا» و جنگ با داعشخبرگزاری مهر-بین الملل: دویخ ناوشا نام گروهی متشکل از اتباع غربی است که برای مبارزه با داعش به صورت داوطلبانه به عراق آمده اند.