فیلم/حزن و اندوه خانواده های 21 قبطی مصری اعدام شده از سوی داعش

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: اعدام 21 مصری از سوی داعش در لیبی حزن و اندوه خانواده این قربانیان را به دنبال داشت و برخی خواستار احدادث کلیسایی به نام آنها در مصر شده اند.

فیلم/حزن و اندوه خانواده های 21 قبطی مصری اعدام شده از سوی داعشخبرگزاری مهر-بین الملل: اعدام 21 مصری از سوی داعش در لیبی حزن و اندوه خانواده این قربانیان را به دنبال داشت و برخی خواستار احدادث کلیسایی به نام آنها در مصر شده اند.