مجوز مجلس به شهرداری ها برای انتشار ۷۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به شهرداری ها اجازه دادندتا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آنها اجازه دادند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و با تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۹۴ نافذ است.

علاوه بر این مقرر شد تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر باشد.