دیلی تلگراف:

داعش به دروازه اروپا رسیده است

سیاسی

یک روزنامه انگلیسی اقدام داعش در سر بریدن ۲۱ مسیحی در سواحل مدیترانه را حاوی پیامی برای غرب خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با انتشار مطلبی با اشاره به پیشرفت تدریجی داعش در لیبی نوشت این گروه در آستانه دروازه اروپا قرار دارد.

نویسنده با اشاره به سر بریدن ۲۱ مسیحی در سواحل مدیترانه توسط داعش، می نویسد: هدف از اعدام بیست و یک مسیحی مصری بدست داعش در ساحل مدیترانه در لیبی ابلاغ این پیام روشن به اروپا بود که این گروه در حال توسعه قلمرو جغرافیایی خود است و به نزدیکی غرب رسیده است.

نویسنده معتقد است پیشرفت تدریجی داعش در لیبی تا حد وسیعی نادیده گرفته شد بطوریکه افراد ابوبکر البغدادی اکنون کشوری آشفته ای مثل لیبی را که هر چه بیشتر به سمت هرج و مرج پیش می رود را عرصه مناسبی برای پیشرفت می بینند.