به همت انتشارات سروش/

«فرهنگ افعال فرانسه» به چاپ سوم رسید

فرهنگی

کتاب «فرهنگ افعال فرانسه» تالیف مهشید مشیری توسط انتشارات سروش به چاپ سوم رسید و وارد بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب، پس از راه نویی که در تدوین فرهنگ زبان فارسی به روش الفبایی- قیاسی پیمود، این بار با همان روش علمی فرهنگ افعال فرانسه را تدوین کرده است.

در روش الفبایی – قیاسی، واژگان زبان به عنوان یک مجموعه ساختاری منسجم در نظر گرفته می شوند و از طریق روابط قیاسی و منطقی و معنایی موجود بین واژه ها تصویر متجانس ساختاری و زنجیره ای از گروه های واژگانی گوناگون به دست داده می شود، به ترتیبی که واژه های هر گروه به کمک هم می آیند و تعیین کننده ارزش یکدیگر می شوند و هر واژه سرنخی می شود برای جستن واژه هایی که در کلاف هر مجموعه واژگانی از حیث معنایی و صوری با آن ارتباط دارند.

فرهنگ حاضر شامل معادل های فارسی و اطّلاعات واژه شناختی مربوط به ۹ هزار فعل رایج در زبان فرانسوی است. این افعال از بین حدوداً ۱۰۰ هزار فیش اصطلاحشناختی مربوط به فرهنگ بزرگ فرانسه – فارسی استخراج شده است. «فرهنگ افعال فرانسه – فارسی» در واقع نخستین بخش از مجموعه ای است مولف در زمینه واژگان زبان فرانسه تهیه کرده است و بخش های دیگر آن نیز به تدریج چاپ خواهد شد.

چاپ سوم «فرهنگ افعال فرانسه» با ۵۶۰ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه شده است.