با تصویب نمایندگان صورت می گیرد؛

واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس ومعادن ازطریق بورس توسطوزارت اقتصاد

سیاسی

با تصویب نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی مجاز شد در سال آینده براساس لایحه بودجه سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و کلیه معادن را ازطریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار کند.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ اختصاص پیدا کرد که بر این اساس بند الف از تبصره ۳ این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

بر اساس تصویب نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام و سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره وری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیر فعال و نیز مطالبه های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.

بنا بر این گزارش براساس بررسی این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح عبارت هایی از این بند و همچنین پیشنهاد حذف کل این بند را داشتند که در نهایت پس از استعماع نظرات موافقان و مخالفان این بند بدون هیچگونه اصلاحی به تصویب رسید.