جلیلی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

ابتکار با فرافکنی و تهمت زدن به دنبال عدم پاسخگویی است

سیاسی

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان، اظهارات اخیر ابتکار را غیر صادقانه خواند و گفت: ابتکار با این گفته قصد فرافکنی و تهمت زدن دارد و به دنبال عدم پاسخگویی است.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر ریاست سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه نمایندگانی که از سازمان محیط زیست انتقاد می کنند پیشنهاد حذف اعتبارات مقابله با ریزگردها را در کمیسیون تلفیق داده اند، گفت: خانم ابتکار به جای برنامه ریزی برای مقابله با گردوغبار و ریزگردها در مقابله با نمایندگان برآمده است.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: در دوره رسیدگی به لایحه بودجه هر پیشنهادی در کمیسیون تلفیق یا کمیسیون های تخصصی مطرح می شود ابتدا ثبت شده سپس در جلسات رسیدگی می شود.

ایشان یک پیشنهاد از نمایندگان استان های مواجه با ریزگردها مبنی بر حذف اعتبارات مقابله با ریزگردها بیاورند یا آدرس بدهند که گفته ایشان را تایید کند.

وی با تاکید بر اینکه اظهارات ابتکار غیر صادقانه است، تصریح کرد: هیچ یک از نمایندگان استان های خوزستان ، کرمانشاه یا لرستان در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی در این خصوص برای حذف اعتبارات مورد اشاره ایشان نداشته اند و خانم ابتکار با این گفته قصد فرافکنی و تهمت زدن داشته و به دنبال عدم پاسخگویی است.

جلیلی خطاب به ابتکار گفت: بدترین شیوه مدیریتی را انتخاب نموده اید. این گونه اظهارنظرها مشکلی را مرتفع نمی کند، بلکه هدف اصلی که مقابله با گرد و غبار است با موضوعاتی جابه جا می شود که جز اتلاف وقت و انرژی چیزی عاید مردم نخواهد شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: هر چند برای حل این مشکل نیاز به منابع مالی و انسانی و تکنولوژیکی می باشد، اما به اراده جمعی عملگرا به شدت نیاز است. امیدواریم محیط زیست به جای پرداختن به حاشیه ها، وظیفه و ماموریت های محوله را به طور اثربخش دنبال کند.