یک مقام افغانی:

بازگرداندن مهاجرین سیاست محوری دولت افغانستان است

سیاسی

مقام های افغانستانی می گویند یکی از سیاست های محوری دولت وحدت ملی، برگرداندن تدریجی مهاجرین به صورت عزتمندانه و محترمانه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مقام های افغانستانی می گویند یکی از سیاست های محوری دولت وحدت ملی، برگرداندن تدریجی مهاجرین به صورت عزتمندانه و محترمانه است.

«عالمی بلخی» وزیر عودت مهاجرین افغانستان در گفتگو با مهر گفت: هدف ما برگرداندن تدریجی مهاجرین است. در حال حاضر مهاجرین افغانی در ایران مشکل خاصی ندارند و تمرکز ما فعلا بر روی مهاجرین کشور پاکستان است.

اخیرا کشور پاکستان هزاران نفر از مهاجرین افغان را اخراج کرده است؛ وزیر عودت مهاجرین افغانستان در این خصوص گفت: هم اکنون مهاجرین ما در پاکستان مشکلات فراوانی دارند و تاکنون بیش از سی هزار نفر از این کشور اخراج شده اند. این در حالی است که دولت پاکستان برنامه از قبل اعلام شده برای این موضوع نداشت و با توجه به سردی هوا مشکلات زیادی به وجود آمده است.

وی افزود به زودی برای صحبت با مقامات پاکستان به این کشور سفر خواهد کرد و درباره خروج منظم و با برنامه مهاجرین صحبت خواهد نمود.