فیلم/بحرین؛ کشوری که جان آدم ها بهایی ندارد

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: شبه نظامیان وابسته به وزارت کشور آل خلیفه با خودرو جیپ نظامی تظاهرات کنندگان بحرینی را زیر می گیرند.

فیلم/بحرین؛ کشوری که جان آدم ها بهایی نداردخبرگزاری مهر-بین الملل: شبه نظامیان وابسته به وزارت کشور آل خلیفه با خودرو جیپ نظامی تظاهرات کنندگان بحرینی را زیر می گیرند.