فیلم/ وضعیت حاکم بر دانمارک پس از وقوع حوادث خونین

سیاسی

دانمارک در کمتر از 10 ساعت دو حادثه خونین تیراندازی را تجربه کرد که در نتیجه آنها دو نفر کشته شده و شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.

پس زا وقوع این دو حادثه که برخی آنها ار تروریستی می خوانند ضریب امنیتی در شهر کپنهاک پایتخت دانمارک به سطح هشدار رسیده است. 

فیلم/ وضعیت حاکم بر دانمارک پس از وقوع حوادث خونیندانمارک در کمتر از 10 ساعت دو حادثه خونین تیراندازی را تجربه کرد که در نتیجه آنها دو نفر کشته شده و شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.