جدیدترین احکام صادره از سوی ملک سلمان

سیاسی

ملک سلمان که از همان ابتدای به قدرت رسیدن دست به عزل و نصب های زیادی زده است عزل و نصب جدیدی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، ملک سلمان پادشاه عربستان طی احکامی هفت عضو جدید مجلس مشورتی و رئیس جدید موسسه صنایع نظامی را انتخاب کرد.

بر اساس این احکام ولید الخریجی وزیر کشاورزی سابق، خالد السبتی وزیر آموزش و پرورش سابق، محم آل هیازع وزیر بهداشت سابق، محمد بن ناصر بن حمد الصقر، سعد بن محمد بن سعد الحریقی و ناصربن عبدالعزیز بن عبدالله الداود و عباس بن احمد بن محمد هادی را به عنوان اعضای مجلس مشورتی انتخاب کرد.

همچنین طی احکامی عباس بن احمد بن محمد هادی معاون وزیر مسکن برکنار شد و عبدالله العیسی به عنوان معاون وزیر کشور در امور امنیتی و محمد الماضی به عنوان رئیس موسسه صنایع نظامی انتخاب شد.