فیلم/ منابع مالی داعش

سیاسی

گروه بین الملل: در پی صدور قطعنامه شورای امنیت در زمینه جلوگیری از تامین منابع مالی داعش، لازم است که نگاهی دقیق تر به مهمترین منابع این گروه تروریستی داشته باشیم.

فیلم/ منابع مالی داعشگروه بین الملل: در پی صدور قطعنامه شورای امنیت در زمینه جلوگیری از تامین منابع مالی داعش، لازم است که نگاهی دقیق تر به مهمترین منابع این گروه تروریستی داشته باشیم.