فیلم/فروپاشی استحکامات گروههای مسلح در درعا و قنیطره سوریه

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عملیات موفق ارتش و مقاومت در درعا و قنیطره سبب درهم ریختن استحکامات گروههای مسلح شد.

فیلم/فروپاشی استحکامات گروههای مسلح در درعا و قنیطره سوریهخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عملیات موفق ارتش و مقاومت در درعا و قنیطره سبب درهم ریختن استحکامات گروههای مسلح شد.