کابینه افغانستان همچنان در انتظار پایان مرخصی پارلمان

سیاسی

تاکنون هشت وزیر دولت اشرف غنی از مجلس این کشور رای اعتماد گرفته اند و این به این معنی است که هنوز ۱۷ وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفت: حکومت وحدت ملی همزمان با آغاز کار پارلمان، باقی وزرای پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد معرفی خواهد کرد.

تاکنون هشت وزیر دولت اشرف غنی از مجلس این کشور رای اعتماد گرفته اند و این به این معنی است که هنوز ۱۷ وزارتخانه با سرپرست اداره می شوند که با این وجود می توان گفت هنوز هسته بزرگ کابینه افغانستان تکمیل نشده است.

پیش از این زمزمه هایی وجود داشت که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستنان، نمایندگان مجلس را به منظور تکمیل سریع تر کابینه قبل از پایان مرخصی زمستانی فرا بخواند، اما برخی از نمایندگان می گویند تا قبل از پایان مرخصی، صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی نخواهند کرد.