فیلم/تظاهرات یمنی ها در سالروز انقلاب11 فوریه

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مردم یمن در چهارمین سالروز انقلاب یازده فوریه این کشور در صنعا از بیانیه قانون اساسی حمایت و با دخالت های خارجی مخالفت کردند.

فیلم/تظاهرات یمنی ها در سالروز انقلاب11 فوریهخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: مردم یمن در چهارمین سالروز انقلاب یازده فوریه این کشور در صنعا از بیانیه قانون اساسی حمایت و با دخالت های خارجی مخالفت کردند.