منظور این پوستر در راهپیمایی22بهمن چیست؟

سیاسی

پوستر زیر در راهپیمایی بیست و دوم بهمن توزیع شد.

 

1717

کد N722544