سیاست تبعیض نژادی آل خلیفه ادامه دارد؛

سلب تابعیت 15 عالم دینی شیعی بحرینی از سال 2012 تاکنون

سیاسی

دیده بان حقوق بشر بحرین اعلام کرد که رژیم آل خلیفه از سال 2012 تاکنون از 15 عالم شیعی بحرینی سلب تابعیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، دایره آزادیهای دینی دفتر دیده بان حقوق بشر بحرین با انتشار گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه از سال 2012 تاگنون از 15 عالم دینی شیعی بحرینی سلب تابعیت کرده است.

در این بیاینه تاکید  شده است که سلب تابعیت از شهروندان بحرینی به دلیل اعتقادات دینی و سیاسی آنها توسط رژیم آل خلیفه یک جنایت و به مثابه نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود.

 در این گزارش همچنین تاکید شده است که از مجموع 121 نفری که از سال 2012 تاکنون سلب تابعیت شده اند 15 نفر آنها جزو  علمای شیعی بحرین بوده اند.