شایعه پراکنی و بولتن سازی علیه وزیر اطلاعات!

سایت هفته نامه مثلث نوشت:

کد N721682