تظاهرات مردم کابل در اعتراض به تصمیمات پارلمان

سیاسی

معترضان معتقدند تصمیمات پارلمان تبعیض آمیز بوده و تعصبات قومی- مذهبی را علت راه نیافتن برخی از وزرای پیشنهادی به کابینه می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، صبح امروز تعداد زیادی از شهروندان کابل در اعتراض به تصمیمات پارلمان دست به تظاهرات زدند.

معترضان معتقدند تصمیمات پارلمان تبعیض آمیز بوده و تعصبات قومی ـ مذهبی را علت راه نیافتن برخی از وزرای پیشنهادی به کابینه می دانند.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، پس از گذشت چهار ماه از استقرار دولت وحدت ملی کابینه خود را به پارلمان این کشور معرفی کرد اما فقط هشت وزیر توانست رای اعتماد بگیرد.