در جلسه هیات وزیران صورت گرفت؛

موافقتنامه همکاری بین ایران و پرتغال در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی

دولت

هیأت وزیران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داد تا نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال در زمینه های فرهنگ، زبان، علوم، آموزش و پرورش، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی اقدام کند.

هیأت وزیران موافقتنامه همکاری بین ایران و پرتغال در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داد تا نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال در زمینه های فرهنگ، زبان، علوم، آموزش و پرورش، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی اقدام کند.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال در زمینه های فرهنگ، زبان، علوم، آموزش و پرورش، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی، در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/11/1393 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد N714726