فیلم/ هیتلر در کوزوو!

سیاسی

گروه بین الملل: «امین دچینوویچ» مردی اهل شهر «میتروویستا» در کشور کوزوو است که به علت شباهت زیادش به «آدول هیتلر» مبالغ خوبی را از گردشگرانی که می خواهند عکسی با وی بگیرند، دریافت می کند!

فیلم/ هیتلر در کوزوو!گروه بین الملل: «امین دچینوویچ» مردی اهل شهر «میتروویستا» در کشور کوزوو است که به علت شباهت زیادش به «آدول هیتلر» مبالغ خوبی را از گردشگرانی که می خواهند عکسی با وی بگیرند، دریافت می کند!