فیلم/ سخنان شیخ نعیم قاسم درباره عملیات مزارع شبعا

سیاسی

گروه بین الملل: معاون دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت تاکید کرد: عملیات مزارع شبعا در واقع سومین پیروزی مقاومت پس از پیروزیهای سالهای 2006 و 2000 بود که البته حزب الله در جنگی که رخ نداده بود پیروز شد.

فیلم/ سخنان شیخ نعیم قاسم درباره عملیات مزارع شبعاگروه بین الملل: معاون دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت تاکید کرد: عملیات مزارع شبعا در واقع سومین پیروزی مقاومت پس از پیروزیهای سالهای 2006 و 2000 بود که البته حزب الله در جنگی که رخ نداده بود پیروز شد.