فیلم/ وقتی داود اوغلو با زبان اشاره سخن می گوید

سیاسی

نخست وزیر ترکیه با شرکت در کلاس آموزش زبان اشاره، سخنرانی کوتاهی با این زبان برای حاضرین انجام داد.

فیلم/ وقتی داود اوغلو با زبان اشاره سخن می گویدنخست وزیر ترکیه با شرکت در کلاس آموزش زبان اشاره، سخنرانی کوتاهی با این زبان برای حاضرین انجام داد.