دکترین نظامی فدراسیون روسیه

روسیه

آنچه در پی می آید ترجمه کامل متن دکترین نظامی فدراسیون روسیه است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره امور رسانه ای و دیپلماسی عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو ترجمه متن کامل دکترین نظامی فدراسیون روسیه به شرح ذیل است: 

1.    دکترین نظامی فدراسیون روسیه (که از این به بعد دکترین نظامی نامیده می‌شود ) از نظر رسمی به منظور آمادگی برای دفاع مسلحانه و دفاع مسلحانه از فدراسیون روسیه تصویب شده است.
2.    مفاد اصلی سیاست نظامی و تامین نظامی - اقتصادی دفاع از کشور بر اساس تحلیل خطرات نظامی و تهدیدات نظامی فدراسیون روسیه و منافع متحدین آن در دکترین نظامی تدوین شده است.
3.    مبانی حقوقی دکترین نظامی از قانون اساسی فدراسیون روسیه، اصول و موازین شناخته شده حقوق بین‌الملل و پیمان های بین‌المللی دفاعی، کنترل بر تسلیحات و خلع سلاح فدراسیون روسیه، قانون اساسی، قوانین فدرال، و همچنین اسناد قانونی و حقوقی رئیس جمهور فدراسیون روسیه و دولت فدراسیون روسیه اقتباس شده است.
4.    مفاد اصلی اصول توسعه دراز مدت اجتماعی - اقتصادی فدراسیون روسیه تا سال 2020، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال 2020 و همچنین مفاد مرتبط با اصول سیاست خارجی فدراسیون روسیه، دکترین دریایی فدراسیون روسیه تا سال 2020، استراتژی توسعه منطقه قطب شمال فدراسیون روسیه و تامین امنیت ملی تا سال 2020 و سایر اسناد برنامه های راهبردی در دکترین نظامی در نظر گرفته شده است.
5.    پایبندی فدراسیون روسیه به استفاده از اقدامات نظامی تنها پس از اتمام فرصت های بکارگیری از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی، اقتصادی، خبری و سایر ابزار غیر قهری برای دفاع از منافع ملی کشور و منافع متحدان آن در دکترین نظامی منعکس گردیده است.
6.    مفاد دکترین نظامی در پیام‌های رئیس جمهور فدراسیون روسیه به پارلمان روسیه مشخص می‌شوند و می توانند در چارچوب برنامه ریزی راهبردی نظامی (برنامه ریزی نظامی) اصلاح گردند.
7.    اجرای دکترین نظامی از طریق ایجاد تمرکز در مدیریت دولت در زمینه های دفاعی و امنیت به دست میاید و مطابق با قانون فدرال و اسناد حقوقی و قانونی رئیس جمهور فدراسیون روسیه، دولت فدراسیون روسیه و نهادهای فدرال قوه مجریه تحقق می یابد.

8.    در دکترین نظامی مفاهیم اصلی ذیل استفاده می‌شوند:

8.1) امنیت نظامی فدراسیون روسیه (که منبعد امنیت نظامی نامیده خواهد شد) وضعیت دفاعی از منافع حیاتی فرد، جامعه و کشور در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مرتبط با بکارگیری قدرت نظامی و یا تهدید استفاده از آن است که با فقدان تهدید نظامی یا توانایی مقابله با آن توصیف میگردد.
8.2) خطر نظامی: وضعیت روابط بین دولتین یا درون کشوری است که با مجموعه عواملی که در شرایط مشخص قادر به بروز تهدید نظامی می‌شوند، توصیف می‌گردد.
8.3) تهدید نظامی: وضعیت روابط بین دولتین یا درون کشوری است که با احتمال واقعی بروز مناقشه نظامی بین طرفهای درگیر با درجه آمادگی بالای کشوری (گروهی از کشورها)، سازمان‌های  جدایی طلب (تروریستی) برای استفاده از نیروی نظامی (خشونت مسلحانه) توصیف می‌گردد.
8.4) درگیری نظامی: شکل حل و فصل تناقضات بین دولتی یا درون کشوری با استفاده از نیروی نظامی است (این مفهوم همه نوع مقابله نظامی از جمله جنگ های گسترده، منطقه‌ای، محلی و درگیری‌های نظامی را در بر می‌گیرد ).
8.5) درگیری مسلحانه: برخورد مسلحانه در مقیاس محدود بین دولتین (درگیری نظامی بین‌المللی) یا بین طرف‌های مخالف در حریم یک کشور (درگیری مسلحانه داخلی) می‌باشد.
8.6) جنگ محلی: جنگی است که در آن اهداف نظامی و سیاسی محدود دنبال می‌شوند، اقدامات نظامی در مرزهای دولت های مخالف انجام می‌شوند و فقط منافع این دولت ها را تحت تاثیر قرار میدهند (سرزمینی، اقتصادی، سیاسی و غیره).
8.7)جنگ منطقه ای: جنگی با حضور چند کشور یک منطقه است که توسط نیروهای مسلح ائتلافی یا ملی انجام می‌گیرد  که در طی آن اهداف مهم سیاسی و نظامی دنبال می‌شوند.
8.8) جنگ گسترده: جنگ بین ائتلافی از کشورها یا بزرگترین کشورهای جامعه جهانی است که در آن طرفین اهداف سیاسی و نظامی افراطی را دنبال می‌کنند . جنگ گسترده می‌تواند  نتیجه تشدید درگیری مسلحانه، جنگ محلی یا منطقه‌ای با ورود تعداد چشمگیری از کشورهای مناطق مختلف جهان باشد. این جنگ نیازمند بسیج کردن تمام ذخایر مادی موجود و قدرت معنوی کشورهای شرکت کننده است.
8.9) سیاست جنگی: فعالیت دولت در سازمان دهی و تحقق دفاع و تامین امنیت فدراسیون روسیه و همچنین منافع متحدان آن است.
8.10)سازمان نظامی کشور (منبعد سازمان نظامی نامیده خواهد شد): مجموعه نهادهای مدیریت دولتی و نظامی نیروهای مسلح، سایر نیروها، تشکلات و نهادهای نظامی و تشکلات ویژه تشکیل شده در زمان جنگ (منبعد نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها نامیده خواهد شد) است که اساس سازمان نظامی کشور است و فعالیت خود را با روش های نظامی، مجتمع صنایع دفاعی کشور و فعالیت مشترک آنها در راستای آمادگی دفاع مسلحانه و دفاع مسلحانه از فدراسیون روسیه محقق می‌کنند .
8.11)برنامه ریزی جنگی: نحوه اجرای مقررات و توانایی تحقق اهداف و وظایف توسعه سازمان نظامی، سازندگی و توسعه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، بکارگیری آنها و تامین همه جانبه می‌باشد.
8.12)آمادگی و بسیج نیروهای فدراسیون روسیه: توانایی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، اقتصاد دولت و نهادهای فدرال، نهادهای دولتی استان های فدراسیون روسیه و نهادهای خودگردانی محلی و انجام برنامه های بسیج می‌باشد.
8.13)سیستم بازدارندگی غیر اتمی: مجموعه اقدامات سیاست خارجی، نظامی و نظامی - فنی با هدف ممانعت از خشونت علیه فدراسیون روسیه با سلاح های غیر هسته‌ای می‌باشد.

فصل دوم: خطرات نظامی و تهدیدات نظامی فدراسیون روسیه
9)توسعه جهانی در مرحله معاصر با افزایش رقابت جهانی، تنش در حوزه های مختلف تعامل منطقه‌ای و بین دولتین، رقابت در ارزش ها و مدل های توسعه، روند ناپایداری فرآیندها توسعه سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی در مقابل پیچیدگی کلی روابط بین‌الملل توصیف می‌شود . شاهد توزیع تدریجی حوزه نفوذ به نفع مراکز جدید رشد اقتصادی و جاذبه سیاسی هستیم.

10)بسیاری از درگیری‌های منطقه بدون حل و فصل باقی مانده‌اند. گرایش به حل و فصل مناقشه‌ها از طریق نظامی از آن جمله در مناطق هم مرز فدراسیون روسیه به قوه خود باقی است. معماری(سیستم) موجود امنیت جهانی، امنیت تمام کشورها را بطور یکسان تامین نمی‌کند.
11)روند حضور خطرات نظامی و تهدیدهای نظامی در فضای خبری و حوزه داخلی فدراسیون روسیه مشاهده می‌شود . در عین حال علیرغم کاهش احتمال آغاز جنگ گسترده بر علیه فدراسیون روسیه در یک سری از زمینه ها خطرات نظامی برای روسیه تشدید می‌گردند.

12)خطرات خارجی و نظامی اصلی:
12.1)افزایش قدرت بالقوه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و ارائه عملکرد جهانی به آن بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل تحقق می‌یابند. با نزدیکی زیرساخت های کشورهای اصلی عضو ناتو به مرزهای فدراسیون روسیه از آن جمله از طریق گسترش روزافزون بلوک (ناتو).
12.2)بی ثباتی وضعیت در برخی از کشورها و مناطق و لطمه زدن به ثبات منطقه‌ای و جهانی.
12.3)افزایش نیروهای نظامی خارجی (گروهی از کشورها) در حریم کشورهای همجوار با فدراسیون روسیه و متحدان آن و همچنین پهنه‌های آبی مجاور آن از جمله برای فشار سیاسی و نظامی به فدراسیون روسیه.
12.4)ایجاد و گسترش سامانه راهبردی دفاع ضد موشکی که ثبات جهانی را بر هم زده و تناسب قوا در حوزه موشکی و هسته‌ای را نقض می‌کند، تحقق اصل "ضربه جهانی"، تصمیم به استقرار تسلیحات در فضا و همچنین گسترش سامانه‌های راهبردی غیر هسته‌ای تسلیحات بسیار دقیق.
12.5)ادعای ارضی علیه فدراسیون روسیه و متحدان آن، دخالت در امور داخلی آنها.
ی)اشاعه سلاح های کشتار جمعی، موشک ها و فناوری‌های موشکی.
12.6)نقض توافقات بین‌المللی توسط برخی از کشورها و همچنین عدم پایبندی به معاهدات  منعقده در حوزه ممنوعیت، محدودیت و کاهش تسلیحات.
12.7)استفاده از نیروی نظامی در حریم کشورهای همجوار با فدراسیون روسیه و متحدان آن بر خلاف منشور سازمان ملل متحد و سایر موازین حقوق بین الملل.
12.8)وجود و بروز کانون‌ها و تشدید مناقشات مسلحانه در حریم کشورهای همجوار با فدراسیون روسیه و متحدان آن.
12.9)تهدید رو به رشد افراط گرایی جهانی (تروریست) و مظاهر جدید آن در شرایط نارسایی همکاری‌های موثر بین‌المللی ضد تروریستی، تهدید جدی انجام عملیات تروریستی یا استفاده از مواد رادیواکتیو، سمی و شیمیایی، گسترش مقیاس جرایم سازمان یافته فرا ملی و قبل از هرچیز گردش غیرقانونی سلاح و مواد مخدر.
12.10)وجود و بروز کانون‌های تنش بین قومیتی و دینی، فعالیت گروهک های بین‌المللی مسلح افراطی، شرکت‌های خصوصی نظامی خارجی در مناطقی که در مجاورت مرزهای روسیه و یا متحدان آن قرار دارند و همچنین اختلافات داخلی، افزایش جدایی طلبی و افراط گرایی در سایر مناطق دنیا.
12.11)استفاده از تکنولوژی ارتباطات و خبری در اهداف سیاسی و نظامی برای انجام اقدامات متغایر با حقوق بین‌الملل و علیه حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت و تهدید کننده صلح بین الملل، امنیت، ثبات منطقه‌ای و جهانی.
12.12)برقراری حکومت در کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه از جمله در نتیجه سرنگونی نهادهای دولتی مشروع و سیاستی که منافع فدراسیون روسیه را تهدید می‌کند.
12.13)فعالیت خرابکارانه سرویس‌ها و سازمان‌های  ویژه کشورهای خارجی و ائتلاف آنها علیه فدراسیون روسیه.
13)خطرات اصلی نظامی داخلی:
13.1)فعالیت در راستای تغییر قهری نظام قانون اساسی فدراسیون روسیه، بی ثباتی اوضاع اجتماعی سیاست داخلی در کشور، آشفتگی عملکرد نهادهای دولتی، تاسیسات مهم نظامی دولت و زیرساختارهای خبری فدراسیون روسیه.
13.2)فعالیت سازمان‌های  تروریستی و سایر افراد در جهت برهم زدن حاکمیت، نقض وحدت و تمامیت ارضی فدراسیون روسیه.
13.3)فعالیت برای تاثیرگذاری خبری بر مردم، در وهله اول بر روی جوانان کشور با هدف بر هم‌زدن سنن  تاریخی، معنوی و میهن پرستانه در جهت دفاع از میهن.
13.4)تحریک تنش های اجتماعی و بین قومیتی، افراط گرایی، دامن زدن به نفرت و یا خصومت قومی و مذهبی.

14)تهدیدات اصلی نظامی:
14.1)تشدید بسیار اوضاع سیاسی و نظامی (روابط بین دولتین) و ایجاد شرایط برای استفاده از نیروی نظامی.
14.2)ممانعت از فعالیت سیستم های اداری دولتی و نظامی فدراسیون روسیه، نقض عملکرد نیروهای هسته‌ای راهبردی آن، سیستم هشدار حمله موشکی، کنترل فضای کیهانی، تاسیسات نگهداری از مهمات هسته ای، انرژی اتمی، صنعت اتمی، شیمیایی و دارویی و سایر تاسیساتی که دارای خطرات بالقوه می‌باشد.
14.3)ایجاد و آمادگی تشکیلات مسلح غیر قانونی، فعالیت آنها در حریم فدراسیون روسیه یا حریم متحدان آن.
14.4)نمایش نیروی نظامی در جریان برگزاری رزمایش در حریم کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن.
14.5)تشدید فعالیت نیروهای مسلح سایر کشورها (گروهی از کشورها) با برگزاری بسیج جزئی و یا کلی با انتقال نهادهای مدیریتی دولتی و نظامی این کشورها برای کار در شرایط زمان جنگ.
15)خصوصیات و ویژگی درگیریهای نظامی معاصر:
15.1)استفاده جامع از نیروی نظامی، اقدامات سیاسی، اقتصادی، خبری و سایر اقدامات غیر نظامی که با استفاده گسترده از اعتراض بالقوه جمعیت و نیروی عملیات ویژه تحقق می‌یابد  .
15.2)استفاده انبوه از سامانه های مسلح و فنون نظامی، سلاح بسیار دقیق مافوق صوت، ابزار جنگ الکترونیک، تسلیحات بر اساس اصول فیزیکی جدید که از نظر تاثیر با سلاح های اتمی، سیستم های کنترل خبری و همچنین اجسام پرنده بی سرنشین و اتوماتیک دریایی قابل کنترل با نمونه های رباتیکی و تسلیحات نظامی قابل مقایسه است.
15.3)تاثیرگذاری بر دشمن در عمق حریم آن و همزمان در فضای خبری جهانی، در حریم هوا و فضا، خشکی و دریا.
15.4) انتخابی بودن سطح انهدام تاسیسات، سرعت مانور نیروها و آتش، استفاده از گروههای مختلف متحرک نظامیان.
15.5)کاهش پارامترهای موقت آمادگی برای انجام اقدامات نظامی.
15.6)تشدید تمرکز گرایی و اتوماسیون مدیریت نیروها و تسلیحات در نتیجه گذر از نظام مدیریتی عمودی شدید به نظام مدیریتی اتوماسیون شبکه ای جهانی نیروها و تسلیحات.
15.7)ایجاد منطقه دائم عملیاتی نظامی در حریم طرفهای متخاصم.
15.8)شرکت در اقدامات نظامی تشکیلات مسلح نامنظم و شرکتهای نظامی خصوصی.
15.9)بکارگیری اقدامات نامتقارن و غیر مستقیم.
15.10)استفاده از جنبش های حمایت مالی شده و قابل کنترل اجتماعی خارج از نیروی سیاسی.
16)سلاح هسته‌ای در ممانعت از بروز درگیریهای نظامی هسته‌ای و درگیریهای نظامی با استفاده از سلاح های متعارف عامل مهمی باقی خواهد ماند (جنگهای گسترده، جنگهای منطقه ای).

فصل سوم: سیاست نظامی فدراسیون روسیه
17)اهداف اصلی سیاست نظامی فدراسیون روسیه توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه و مطابق با قوانین فدرال، راهبرد امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال 2020 و توسط دکترین نظامی مشخص می‌شوند.
18)سیاست نظامی فدراسیون روسیه در جهت بازدارندگی و ممانعت از درگیریهای نظامی، تکامل سازمان نظامی، اشکال و طرق استفاده از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، افزایش آمادگی بسیج با هدف تامین دفاع و امنیت فدراسیون روسیه و همچنین منافع متحدان آن می‌باشد.


فعالیت فدراسیون روسیه در بازدارندگی و ممانعت از درگیریهای نظامی
19)فدراسیون روسیه آمادگی دائم نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها را در بازدارندگی و ممانعت از درگیریهای نظامی برای دفاع مسلحانه از فدراسیون روسیه و متحدان آن مطابق با موازین حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه حفظ می‌کند.
20)ممانعت از درگیری نظامی هسته‌ای همانند هر درگیری نظامی دیگر در اساس سیاست نظامی فدراسیون روسیه قرار داده شده است.
21)اهداف اصلی فدراسیون روسیه در بازدارندگی و ممانعت از درگیری های نظامی:
21.1)ارزیابی و پیش بینی توسعه اوضاع نظامی و سیاسی در سطح منطقه‌ای و جهانی و همچنین وضعیت روابط بین دولتین در حوزه نظامی و سیاسی با استفاده از تجهیزات فنی مدرن و فناوری خبری.
21.2)خنثی سازی خطرات نظامی ممکن و تهدیدات نظامی با ابزار سیاسی، دیپلماتیک و سایر ابزارهای غیر نظامی.
21.3)حمایت از ثبات منطقه‌ای و جهانی و ظرفیت بازدارندگی هسته‌ای در سطح کافی.
21.4)حمایت از نیروهای مسلح، نهادها و سایر نظامیان در سطح لازم برای استفاده در رزم.
21.5)حمایت از آمادگی بسیج اقتصاد فدراسیون روسیه، نهادهای قوه های دولتی، نهادهای خودگردان محلی و سازمان ها در حوزه های فعالیت مقرر شده برای آنها در سطح لازم برای تامین انجام وظایف در زمان جنگ.
21.6)انسجام تلاشهای دولت، جامعه و فرد در دفاع از فدراسیون روسیه، تدوین و اجرای اقدامات در راستای افزایش کارایی تربیت نظامی وطن پرستانه شهروندان فدراسیون روسیه و آمادگی آنها برای خدمت نظامی.
21.7)گسترش دایره کشورهای شریک و توسعه همکاری با آنها بر پایه منافع کلی در زمینه تحکیم امنیت بین‌المللی مطابق با مفاد منشور سازمان ملل متحد، اصول شناخته شده و موازین حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه، گسترش تعامل با کشورهای عضو بریکس (جمهوری فدرال برزیل، فدراسیون روسیه، جمهوری هند، جمهوری خلق چین و جمهوری آفریقای جنوبی).
21.8)تحکیم سیستم امنیت جمعی در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و رشد ظرفیت آن، تقویت تعامل در حوزه امنیت بین‌الملل در چارچوب دوستی کشورهای مشترک المنافع سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری شانگهای، تعامل با جمهوری آبخازیا و جمهوری اوسیتای جنوبی با هدف تامین دفاع مشترک و امنیت، حمایت از گفتگو توام با تساوی حقوق در زمینه امنیت اروپا با اتحادیه اروپا و ناتو، همکاری برای ساخت مدلهای جدید امنیت در منطقه آسیایی اقیانوس آرام که بر مبنای جمعی و غیر بلوکی می‌باشد.
21.9)پایبندی به معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه در زمینه کاهش و محدود کردن سلاح های موشکی هسته ای.
21.10)انعقاد و اجرای موافقت نامه های کنترل بر روی سلاح های متعارف و همچنین اجرای اقدامات برای تحکیم اعتماد متقابل.
21.11)تشکیل مکانیزم های همکاریهای دوجانبه و چند جانبه متقابلا سودمند در تقابل با تهدیدات احتمالی موشکی، از جمله هنگام ضرورت ایجاد سامانه مشترک دفاع ضد موشکی با مشارکت توام با تساوی حقوق روسیه.
21.12)مقابله با تلاشهای سایر دولت ها (گروهی از دولت ها) برای رسیدن به برتری نظامی از طریق گسترش سامانه راهبردی دفاع ضد موشکی، استقرار سلاح در فضای کیهانی، گسترش سامانه های تسلیحات بسیار دقیق راهبردی غیر اتمی.
21.13)عقد قرارداد بین‌المللی درمورد ممنوعیت استقرار هر نوع تسلیحاتی در فضای کیهانی.
21.14)هماهنگی در چارچوب سازمان ملل متحد عناصر تنظیم قانونی فعالیت امن فضایی، از جمله امنیت عملیات در فضای کیهانی در مفهوم کلی فنی آنها.
21.15)تحکیم ظرفیت فدراسیون روسیه در زمینه مونیتورینگ تاسیسات و رویدادها در حریم پیرامون زمین، از جمله مکانیزم تعامل بین‌المللی در زمینه مذکور.
21.16)شرکت در فعالیت های بین‌المللی حفظ صلح از جمله تحت نظارت سازمان ملل متحد و در چارچوب تعامل با سازمان‌های  بین‌المللی (منطقه ای).
21.17)تدوین و پذیرش مکانیزم کنترل بین‌المللی برای پایبندی به کنوانسیون منع طراحی، تولید و انباشت ذخایر سلاح های باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و نابودی آنها.
21.18)شرکت در مبارزه با تروریسم بین المللی.
21.19)ایجاد شرایط تامین کننده کاهش ریسک استفاده از فناوری اطلاعات و خبری در اهداف نظامی و سیاسی برای انجام اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل که علیه حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی کشور و تهدید کنندگان صلح جهانی، امنیت، ثبات جهانی و منطقه‌ای می‌باشد.
استفاده از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، وظایف اصلی آنها در زمان صلح، در حین تهدید مستقیم به تجاوز و در زمان جنگ
22)فدراسیون روسیه استفاده از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها را جهت دفع تجاوز علیه آن و (یا) متحدان آن، حفظ (تجدید) صلح طبق تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگر ساختارهای امنیت جمعی و همچنین برای تامین دفاع از شهروندان خود که خارج از مرزهای فدراسیون روسیه قرار دارند را مطابق با اصول شناخته شده و موازین حقوق بین‌الملل و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه قانونی می‌شمارد.
23) استفاده از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در زمان صلح با تصمیم رئیس جمهور فدراسیون روسیه و به صورتی که در قانون فدرال مقرر گردیده است تحقق می‌یابد  . در این هنگام استفاده از نیروهای مسلح، نهادها و سایر نیروها قاطع، هدفمند و جامع بر اساس تحلیل بموقع و دائم جمع آوری شده از اوضاع نظامی - سیاسی و نظامی - راهبردی انجام می‌گیرد .
24)فدراسیون روسیه حمله مسلحانه به کشور عضو "کشور متحد" یا هر اقدام با استفاده از نیروی نظامی علیه آن را بعنوان اقدام تجاوز علیه کشور متحد بررسی می‌کند و پاسخ های متقابل را محقق می‌کند.
25)فدراسیون روسیه حمله مسلحانه به کشور عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را به مثابه تجاوز علیه همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بررسی می‌کند در این صورت اقدامات مطابق با پیمانهای امنیت جمعی را اجرا می‌کند.
26)در چارچوب انجام فعالیت های بازدارندگی قهری راهبردی، فدراسیون روسیه استفاده از سلاح های بسیار دقیق را بررسی می‌کند.
27)فدراسیون روسیه استفاده از سلاح اتمی را در پاسخ به استفاده از سلاح اتمی و یا انواع دیگر سلاح علیه او و (یا) متحدان آن و همچنین در صورت تجاوز علیه فدراسیون روسیه با سلاح های متعارف را حق خود میداند زمانی که موجودیت خود کشور با تهدید مواجه است.

تصمیم استفاده از سلاح اتمی بر عهده رئیس جمهور فدراسیون روسیه است.
28)وظایف پیش روی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها مطابق با برنامه های دفاعی فدراسیون روسیه، احکام رئیس جمهور فدراسیون روسیه، دستورات و بخشنامه های فرمانده های رده بالای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، سایر قوانین و مقررات فدراسیون روسیه و اسناد برنامه ریزیهای راهبردی در امور دفاعی سازمان دهی و محقق می‌شوند.
29)فدراسیون روسیه نیروهای نظامی به ترکیب نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی برای شرکت در عملیات های حفظ صلح طبق تصمیم شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی اختصاص می‌دهد . فدراسیون روسیه نیروهای نظامی به ترکیب نیروی جمعی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای جمعی استقرار سریع منطقه آسیا مرکزی امنیت جمعی با هدف واکنش سریع به تهدیدات نظامی در رابطه با کشورهای سازمان امنیت پیمان جنگی و حل سایر وظایف تعریف شده توسط شورای امنیت جمعی سازمان امنیت پیمان جنگی اختصاص می‌دهد .
30)برای تحقق عملیات حافظ صلح طبق حکم سازمان ملل متحد یا حکم کشورهای مشترک المنافع، فدراسیون روسیه نیروهای نظامی به شکلی که در قانون فدرال و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه مقرر گردیده است در اختیار می‌گذارد.
31)با هدف دفاع از منافع فدراسیون روسیه و شهروندان آن، حمایت از صلح جهانی و امنیت تشکیل نیروهای مسلح می‌تواند  سریعا در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه و مطابق با اصول شناخته شده و موازین حقوق بین الملل، معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه و قوانین فدرال استفاده شوند.

32)وظایف اصلی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در زمان صلح:
32.1)دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی فدراسیون روسیه و مصونیت حریم آن.
32.2)بازدارندگی راهبردی (هسته‌ای و غیر هسته ای)، از آن جمله ممانعت از درگیری نظامی.
32.3)حفظ ترکیب، آمادگی رزمی و بسیج و آماده سازی نیروهای هسته‌ای راهبردی، نیروها و ابزارهای تامین کننده عملکرد و استفاده از آنها و همچنین سامانه های مدیریت در سطحی که اعمال خسارت غیر قابل قبول را تضمین کند.
32.4)هشدار به موقع فرمانده کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در مورد حمله هوایی و فضایی، اخطار به نهادهای دولتی و مدیریت نظامی، نظامیان (نیروها) در خصوص خطرات و تهدیدات نظامی.
32.5)حفظ توانایی‌های نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها برای استقرار بموقع گروهی از نظامیان (نیروها) در مکان های بالقوه راهبردی خطرناک و همچنین آمادگی آنها برای استفاده جنگی.
32.6)تامین دفاع هوا و فضا از تاسیسات خیلی مهم فدراسیون روسیه و آمادگی برای دفع ضرباتی که از طریق حمله هوا و فضا اعمال می‌شوند.
32.7)استقرار و حفاظت از دستگاههای فضایی که تامین کننده فعالیت نیروهای مسلح هستند.
32.8)حفظ و دفاع از مهمترین تاسیسات دولتی و نظامی، تاسیسات ترابری ارتباطاتی و ویژه.
32.9)ایجاد تاسیسات زیر ساختاری جدید و بهینه‌سازی و توسعه تاسیسات زیر ساختار نظامی جدید نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها و همچنین انتخاب واحدهای زیرساختاری دو منظوره برای استفاده نظامیان (نیروها) در اهداف دفاعی.
32.10)دفاع از شهروندان فدراسیون روسیه خارج از مرزهای روسیه در مقابل حمله مسلحانه به آنها.
32.11)شرکت در عملیات ها برای حفظ (تجدید) صلح و امنیت بین الملل، انجام اقدامات برای ممانعت (رفع) تهدید فرا روی صلح، جلوگیری از اعمال سرکوبی خشونت آمیز (نقض صلح) بر اساس تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد یا سایر نهادهایی که از صلاحیت اتخاذ یک چنین تصمیماتی طبق حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند .
32.12)مبارزه با دزدان دریایی، تامین امنیت کشتیرانی.
32.13)تامین امنیت فعالیت اقتصادی فدراسیون روسیه در اقیانوس های جهانی.
32.14)مبارزه با تروریسم در حریم فدراسیون روسیه و جلوگیری از فعالیت تروریست‌های بین‌المللی در خارج از مرزهای آن.
32.15)آماده سازی جهت برگزاری برنامه های دفاع سرزمینی و دفاع غیر نظامی.
32.16)شرکت در حفاظت از نظم اجتماعی و تامین امنیت اجتماعی.
32.17)شرکت در امحای حوادث فوق العاده و بازسازی (برقراری) تاسیسات اهداف ویژه.
32.18)مشارکت در تامین رژیم وضعیت فوق العاده.
32.19)تامین منافع ملی فدراسیون روسیه در قطب شمال.
33)وظایف اصلی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در طول تهدید مستقیم به تجاوز:
33.1)تحقق مجموعه اقدامات تکمیلی جهت کاهش سطح تهدید تجاوز و افزایش سطح آمادگی بسیج و رزمی نیروهای مسلح با هدف برگزاری استقرار راهبردی.
33.2)حفظ ظرفیت بازدارندگی هسته‌ای در سطح آمادگی مقرر.
33.3)استقرار راهبردی نیروهای مسلح.
33.4)شرکت در تامین رژیم وضعیت جنگی.
33.5)اجرای اقدامات برای دفاع سرزمینی و همچنین انجام اقدامات مقرر برای دفاع غیر نظامی.
33.6)انجام تعهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه در دفاع دسته جمعی، دفع یا ممانعت مطابق با موازین حقوق بین‌الملل حمله مسلحانه به کشور دیگری که با درخواست ذیربط به فدراسیون روسیه مراجعه کرده است.
34)وظیفه اصلی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در زمان جنگ دفع تجاوز علیه فدراسیون روسیه و متحدان آن، شکست نیروهای متجاوز، وادار کردن آن به توقف اقدامات جنگی در شرایطی که پاسخگوی منافع فدراسیون روسیه و متحدان آن باشد.
توسعه سازمان نظامی
35)اهداف اصلی توسعه سازمان نظامی.
35.1)منطبق کردن ساختار، ترکیب و شمار مولفه‌های سازمان نظامی با وظایف زمان صلح، زمان تهدید مستقیم به تجاوز و زمان جنگ با توجه به اختصاص تعداد کافی ذخایر مالی، مادی و سایر ذخایر به این اهداف مورد نظر و تاریخ تخصیص منابع مذکور در اسناد برنامه‌ریزی توسعه دراز مدت اجتماعی و اقتصادی فدراسیون روسیه منعکس می‌گردند.
35.2)افزایش کارایی و امنیت عملکرد سامانه دولتی و مدیریت نظامی، تامین تعامل خبری بین نهادهای فدرالی قوه مجریه، نهادهای اجرایی استان‌های فدراسیون روسیه، دیگر نهادهای دولتی در حین حل مسائل دفاعی و امنیتی.
35.3)تکامل سیستم دفاع هوا و فضایی فدراسیون روسیه.
35.4)تکامل تامین نظامی و اقتصادی سازمان نظامی بر مبنای استفاده بهینه از منابع مالی، مادی و سایر منابع.
35.5)تکامل برنامه ریزی نظامی.
35.6)تکامل دفاع سرزمینی و دفاع غیر نظامی فدراسیون روسیه.
35.7)تکامل سیستم ساخت ذخیره منابع بسیج، از جمله ذخایر تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه و همچنین ابزار تدارکاتی.
35.8)ارتقا کارایی عملکرد سیستم بهره‌برداری و تعمیر تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه.
35.9)ایجاد ساختارهای یکپارچه تدارکاتی، اجتماعی، پزشکی و پشتیبانی علمی از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها و همچنین موسسات آموزش نظامی و تربیت کادر.
35.10)تکامل سیستم امنیت خبری نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
35.11)افزایش اعتبار خدمت نظامی، آماده سازی همه جانبه شهروندان فدراسیون روسیه نسبت به آن.
35.12)تامین همکاری نظامی-سیاسی و نظامی-فنی فدراسیون روسیه با کشورهای خارجی.
35.13)توسعه مبانی بسیج و تامین استقرار بسیج نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، و همچنین تکامل روشهای جمع آوری و آماده سازی نیروهای بسیج مردمی و منابع بسیج مردمی.
35.14)تکامل سامانه دفاع رادیو اکتیو، شیمیایی و بیولوژیک از نظامیان (نیروها) و مردم.
36)اولویت های اصلی توسعه سازمان نظامی.
36.1)تکامل سیستم مدیریت سازمان نظامی و افزایش کارایی عملکرد آن.
36.2)تامین سطح لازم جمع آوری نیروها، مجهز کردن آنها و پشتیبانی از واحدها، یگانهای نظامی و تشکیلات آماده باش دائم و سطح مورد نظر آمادگی آنها.
36.3)ارتقا کیفیت تربیت کادر و آموزش نظامی ، و همچنین گسترش پتانسیل نظامی-علمی.
ساخت و توسعه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها
37)هدف اصلی ساخت و توسعه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، انطباق ساختار، ترکیب، شمار و تجهیزات آنها با نمونه‌های مدرن و نوید بخش تسلیحات نظامی ویژه و هماهنگ با  تهدیدات پیش بینی شده نظامی، محتوا و حالت مناقشات نظامی، اهداف زمان صلح، تهدید مستقیم به تجاوز و در زمان جنگ و همچنین تطبیق آنها با سایر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دموگرافی، نظامی- فنی و ظرفیت های فدراسیون روسیه مشخص می گردد.
38) ساخت و توسعه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها فدراسیون روسیه ناشی از ضرورت های ذیل می‌باشد.
38.1)تکمیل سازمان و ساختار نیروهای مسلح، نهادها و سایر نظامیان، بهینه سازی تعداد رسمی نظامیان.
38.2)تامین تناسبات معقولانه یگانها و واحدهای نظامی آماده باش دائم و یگانها و واحدهای نظامی که برای استقرار بسیج نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در نظر گرفته شده است.
38.3)ارتقا کیفیت آمادگی عملیاتی، رزمی، ویژه و بسیج.
38.5)ارتقاء همکاری‌ها بین اتحادیه‌ها، شعب و واحدهای نظامی، انواع و اقسام نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، نهادهای فدرالی قوه مجریه، نهادهای قوه مجریه استانهای فدراسیون روسیه، نهادهای خودگردان محلی و سازمان‌هایی که برای سازمان دهی دفاع جذب می‌گردند.
38.5)ارائه نمونه های مدرن تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه (تجهیزات پشتیبانی) و توسعه کیفی آنها.
38.6)همگرایی و هماهنگی توسعه سامانه‌های تجهیزات، تدارکات و سایر سامانه‌های پشتیبانی های نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
38.7)تکامل سیستم های آموزش و تربیت نظامی، تربیت کادر، علوم نظامی.
38.8)آماده سازی سربازان بسیار حرفه ای وفادار به میهن، افزایش اعتبار خدمت نظامی.
39)انجام وظایف اصلی ساخت و توسعه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها از طرق زیر حاصل می‌گردد:
39.1)شکل گیری  و اجرای مستمر سیاست نظامی.
39.2)تامین کارایی سیاسی- اقتصادی و پشتیبانی مالی کافی از نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
39.3)ارتقا کارایی عملکرد مجتمع صنایع دفاعی.
39.4)تامین عملکرد مطمئن نظام مدیریت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در زمان صلح، در زمان تهدید مستقیم به تجاوز و در زمان جنگ.
39.5)حفظ توانایی اقتصاد کشور برای تامین نیازهای نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
39.6)حفظ مبانی بسیج در حالتی که بتواند تامین کننده استقرار نیروها و نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها باشد.
39.7)توسعه نیروهای دفاع غیرنظامی آماده باش که توانمند به انجام وظایف خود در زمان صلح، در زمان تهدید مستقیم به تجاوز و در زمان جنگ هستند.
39.8)تشکیل نیروهای ملی برای حفاظت و دفاع از تاسیسات ویژه، دولتی و نظامی که تامین کننده حیات مردم، عملکرد حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، واحدهای انرژی و همچنین تاسیسات بسیار خطرناک برای زندگی و سلامت انسانها می‌باشند .
39.9)ارتقاء سیستم استقرار نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها از جمله در خارج از مرزهای فدراسیون روسیه، طبق معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه و قانون فدرال.
39.10)ایجاد سیستم زیربنایی نظامی طبقه بندی شده راهبردی و عملیاتی.
39.11)تامین به موقع مایحتاج عمومی و منابع بسیج.
39.12)تامین موثر امنیت اطلاعاتی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
39.13)تکمیل ساختار سازمان‌های  نظامی آموزش عالی، سازمان‌های  دولت فدرالی آموزش عالی، جایی که به شهروندان فدراسیون روسیه برنامه های آمادگی نظامی آموزش می‌دهند و همچنین تجهیز آنها به پایگاههای مدرن علمی تدارکاتی.
39.14)ارتقا سطح پشتیبانی اجتماعی، نظامیان، شهروندان، تمام کنندگان خدمت نظامی، اعضای خانواده آنها و همچنین کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
39.15)اجرای تضمین های اجتماعی مقرر شده در قوانین فدرال برای ارتقا کیفیت زندگی نظامیان، شهروندان، تمام کنندگان خدمات سربازی و اعضای خانواده آنها.
39.16)تکامل سیستم جمع آوری نظامیان که خدمت نظامی را قراردادی و یا طبق احضار می‌گذرانند، با تکمیل واحد اولویت مشاغل سربازان عادی و گروهبان که تامین کننده آمادگی رزمی یگانها و واحدهای نظامی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها و نظامیانی که خدمت نظامی را طبق قرارداد انجام داده اند می‌باشند .
39.17)تحکیم ساماندهی، اجرای نظم و انضباطی قانون و نظم نظامیان و همچنین پیشگیری و جلوگیری از مظاهر فساد.
39.18)ارتقاء آمادگی پیش از احضار و تربیت نظامی وطن پرستانه شهروندان.
39.19)تامین کنترل فعالیت دولتی و شهروندی نهادهای فدرالی قوه مجریه و نهادهای قوه مجریه استانهای فدرال روسیه در حوزه دفاعی.
آمادگی عمومی  و آماده باش بسیج فدراسیون روسیه
40)آمادگی بسیج فدراسیون روسیه در ازای آمادگی برای انجام برنامه های بسیج در زمان مقرر شده تامین می‌شوند.
سطح مشخص شده آمادگی بسیج فدراسیون روسیه به حالت مناقشه نظامی و تهدید نظامی پیش بینی شده بستگی داشته و مطابق با روند برنامه های آمادگی مورد نیاز در ازای تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با تسلیحات مدرن و با حفظ ظرفیت نظامی- فنی در سطح کافی حاصل می‌گردد.
41)هدف اصلی آمادگی بسیج، آمادگی اقتصاد فدراسیون روسیه، اقتصاد استانهای فدراسیون روسیه، اقتصاد شهرداری، آمادگی نهادهای قوه های دولتی، نهادهای خودگردانی محلی و سازمان ها، آمادگی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها برای تامین دفاع کشور از حمله مسلحانه و تامین نیازهای دولت و نیازهای مردم در زمان جنگ می‌باشد.
42)اهداف اصلی آمادگی بسیج:
42.1)تامین مدیریت پایدار دولتی در زمان جنگ.
42.2)ایجاد پایگاه حقوقی که تنظیم کننده بکارگیری اقدامات اقتصادی و سایر اقدامات در دوران بسیج نیروها.
42.3)تامین نیاز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها، سایر مطالبات دولت و نیازهای مردم در دوران بسیج، دوران برقراری وضعیت نظامی و در زمان جنگ از جمله خصوصیت عملکرد سیستم های مالی اعتباری و مالیاتی و سیستم گردش پولی در این دوران.
42.4)ایجاد تشکیلات ویژه که در دوران اعلام بسیج برای انتقال به نیروهای مسلح یا استفاده در جهت منافع اقتصادی فدراسیون روسیه در زمان اعلام بسیج در نظر گرفته شده است.
42.5)حفظ پتانسیل صنعتی فدراسیون روسیه در سطح کافی برای تامین نیازهای کشور و مایحتاج مردم در زمان جنگ.
42.6)تامین نیروهای مسلح، نهادها و سایر نیروها و صنایع اقتصاد با منابع مالی-فنی و مردمی بیشتر برای انجام وظایف در شرایط زمان جنگ.
42.7)سازماندهی کار بازسازی در تاسیسات آسیب دیده یا تخریب یافته در نتیجه اقدامات جنگی، از جمله بازسازی ظرفیت‌های تولیدی اختصاص یافته برای تولید تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه و همچنین پوشش در ارتباطات حمل و نقل.
42.8)سازماندهی تامین مواد غذایی و غیر غذایی برای مردم در شرایط محدودیت منابع در زمان جنگ.
فصل چهارم: تامین نیازهای نظامی و اقتصادی در زمان دفاع
43)وظیفه اصلی تامین نظامی - اقتصادی در زمان دفاع، ایجاد شرایط برای توسعه پایدار و حفظ توانایی‌های بالقوه نظامی، اقتصادی و فنی دولت در سطح نیاز برای تحقق سیاست نظامی و تامین  مطمئن نیازهای سازمان نظامی در زمان صلح، در زمان تهدید مستقیم به تجاوز و در زمان جنگ می‌باشد.
44)وظایف تامین نظامی و اقتصادی در زمان دفاع:
44.1)تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه بر پایه توسعه ظرفیت نظامی - علمی کشور، تراکم منابع مالی و فنی آن، افزایش کارایی استفاده از آنها با هدف رسیدن به سطح کافی برای حل وظایف گذارده شده بر سازمان نظامی.
44.2)تامین به موقع و کامل نیروهای مسلح، نهادها و سایر نیروها با تجهیزات ضروری برای اجرای برنامه ها، اقدامات سازندگی آنها، آمادگی رزمی ویژه و بسیج عملیاتی.
44.3)توسعه مجتمع صنایع دفاع از طریق فعالیت نیروهای نظامی - اقتصادی کشور در جهت منافع تامین دفاع، همگرایی در زمینه های مشخص تولید بخش نظامی و غیر نظامی در اقتصاد، حفاظت حقوقی از نتایج فعالیت معنوی که دارای اهداف نظامی، ویژه و دوگانه می‌باشد.
44.4)ارتقاء همکاری‌های نظامی، سیاسی و فنی با کشورهای خارجی و با هدف تحکیم اعتماد و کاهش تنش نظامی منطقه‌ای و بین‌المللی در جهان.
تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه
45)هدف اصلی تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه ایجاد و حمایت از نظام تسلیحاتی یکپارچه و به هم پیوسته و مطابق با وظایف در نظر گرفته شده برای نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با اشکال و طرق استفاده از آنها، فرصت‌های بسیج، با تکیه بر اقتصاد فدراسیون روسیه می‌باشد.
46)اهداف تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه:
46.1)تجهیز جامع (تجهیز مجدد) به سیستم ها و نمونه های مدرن  تسلیحاتی، تجهیزات نظامی و ویژه نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها و همچنین حفاظت آنها به نحوی که بکارگیری رزمی از آنها را تامین کند.
46.2)ایجاد تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه چند منظوره  با استفاده از مولفه های واحد.
46.3)توسعه نیروها و ابزارهای مقابله درگیری خبری.
46.4)ارتقاء کیفی ابزار تبادل خبر بر اساس استفاده از فناوری مدرن و استانداردهای بین‌الملل و همچنین فضای واحد خبری نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به عنوان بخشی از فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه.
46.5)تامین عملکرد و یکپارچگی فنی و برنامه ریزی شده برای سامانه تسلیحاتی نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها.
46.6)ساخت نمونه های جدید تسلیحات با دقت بالا و ابزار مبارزه با آنها، ابزار دفاع هوا و فضا، سیستم مخابراتی، اطلاعاتی و مدیریت، جنگ رادیو الکترونیک، مجموعه دستگاههای پرنده بدون سرنشین، سامانه های ضربتی رباتیک، هواپیما مدرن ترابری، سامانه دفاع شخصی از نظامیان.
46.7)ایجاد سامانه های اطلاعاتی- مدیریتی و همگرایی آنها با سامانه‌های مدیریت سلاح با مجموعه ابزار اتوماسیون نهادهای مدیریت در ابعاد راهبردی، راهبردی - عملیاتی، عملیاتی، عملیاتی - تاکتیکی و تاکتیکی. 
47) اجرای وظایف تجهیز نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه در برنامه های دولتی تسلیحات و سایر برنامه های دولتی (طرح ها) در نظر گرفته شده است.
حمایت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با ابزارهای مادی
48) حمایت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها از طریق ابزارهای مادی، انباشتگی و نگهداری آنها در چارچوب سیستم هم گرایی و هماهنگی تامین فنی و پشتیبانی تحقق می‌یابد  .
49)هدف اصلی حمایت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با ابزار مادی در زمان صلح; انباشت، جابجایی رده بندی شده و نگهداری از ذخایر ابزارهای مادی که تامین کننده استقرار راهبردی نیروهای مسلح و انجام اقدامات نظامی (ناشی از تاریخ های انتقال اقتصاد و سایر رشته های آن و سازمان‌های  صنعتی به کار در شرایط زمان جنگ) با احتساب اوضاع فیزیکی-جغرافیایی زمینه های راهبردی و ظرفیت های سامانه ترابری می‌باشد.
50) وظیفه اصلی حمایت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با ابزارهای مادی در زمان تهدید مستقیم به تجاوز; تکمیل تامین نظامیان (نیروها) با ابزارهای مادی طبق موازین و مقررات زمان جنگ.
51)اهداف اصلی حمایت نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها با ابزارهای مادی در زمان جنگ.
51.1)ارائه ذخایر ابزارهای مادی با توجه به احتساب اهداف گروههای نیرو، مقررات،تاریخ شکل گیری آنها و مدت زمان فرضی انجام عملیات نظامی.
51.2)جبران اتلاف تسلیحات، تجهیزات نظامی و ویژه، ابزارهای مادی، در حین انجام اقدامات جنگی با احتساب تواناییهای سازمان‌های  صنعتی در تحویل و تعمیر تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه.

توسعه مجتمع صنایع دفاعی
52)هدف اصلی توسعه مجتمع صنایع دفاعی تامین کارآیی عملکرد آن همانند بخش فناوری بالا و چند منظوره اقتصاد کشور است که توانایی تامین به نیازهای نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات مدرن، تجهیزات جنگی و ویژه را دارد و حضور راهبردی فدراسیون روسیه در بازارهای محصولات و خدمات فناوری بالا را تامین می‌کند.
53) اهداف توسعه مجتمع صنایع دفاع شامل موارد زیر می‌شود :
53.1)تکامل مجتمع صنایع دفاع بر مبنای ایجاد و توسعه ساختارهای علمی تولیدی بزرگ
53.2)ارتقاء نظام همکاری‌های بین دولتی در زمینه طراحی، تولید و تعمیر تسلیحات و تجهیزات جنگی.
53.3)تامین استقلال فناوری فدراسیون روسیه در زمینه تولید نمونه های راهبردی و سایر نمونه های تسلیحاتی، تجهیزات جنگی و ویژه مطابق با برنامه تسلیحاتی کشور.
53.4)تکامل سیستم تامین تضمینی تولیدات مواد خام و بهره برداری تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه در تمامی مراحل چرخه زندگی از جمله محصولات و قطعات بومی و اجزای تشکیل دهنده آن.
53.5)تشکیل مجموعه فناوری واجد اولویت که تامین کننده طراحی و ساخت سیستم نویدبخش و نمونه تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه.
53.6)حفظ کنترل دولت بر روی سازمان‌های  مهم راهبردی مجتمع صنایع دفاع.
53.7)فعال سازی امور نوآوری و سرمایه گذاری که اجازه تجدید کیفی مبانی علمی-فنی و تولیدی-فناوری را فراهم می‌کند.
53.8)ساخت، حفظ و بکارگیری فناوری نظامی و غیر نظامی، پایه ای و مهم که تامین کننده ساخت، تولید و تعمیر تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه موجود در تسلیحات و نمونه های نویدبخش است و همچنین اجازه تامین دستیابی به پیشرفت های فناوری  یا ذخیره علمی-فناوری پیشتاز با هدف طراحی نمونه های کاملا جدید تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه که از قبل غیر قابل حصول بودند.
53.9)تکامل نظام برنامه ریزی شده هدفمند توسعه مجتمع صنایع دفاعی با هدف ارتقا کارایی تجهیزات نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها به تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه، تامین آمادگی بسیج مجتمع صنایع دفاعی.
53.10)طراحی و تولید سیستم های نویدبخش و نمونه های تسلیحاتی، تجهیزات جنگی و ویژه، ارتقا کیفی و رقابت پذیری محصولات با اهداف نظامی، ساخت نظام مدیریت چرخه کامل حیات تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه.
53.11)ارتقاء مکانیزم ارائه سفارشات و تحویل محصولات، انجام کار و خدمت رسانی برای نیازهای فدرال.
53.12)انجام اقدامات در نظر گرفته شده در قانون فدرال برای تشویق اقتصادی سازمان‌های ی که مجری سفارش دولت در زمینه دفاعی می‌باشند.
53.13)ارتقاء فعالیت سازمان‌های  مجتمع صنایع دفاعی از طریق اجرای مکانیزمهای اقتصادی سازمان دهی شده که تامین کننده کارایی عملکرد و توسعه آنها هستند.
53.14) تکمیل ترکیب کادر و رشد پتانسیل تخصصی مجتمع صنایع دفاعی، تامین حقوق اجتماعی کارکنان مجتمع صنایع دفاعی.
53.15)حفظ آمادگی تولیدی- فناوری سازمان‌های  مجتمع صنایع دفاعی برای طراحی و تولید نمونه های واجد اولویت تسلیحات، تجهیزات جنگی و ویژه در حجم داده شده و کیفیت مورد نیاز.

همکاری های نظامی - سیاسی و نظامی - فنی فدراسیون روسیه با کشورهای خارجی
54)فدراسیون روسیه همکاری های نظامی-سیاسی و نظامی - فنی فدراسیون روسیه با کشورهای خارجی (منبعد همکاری های نظامی-سیاسی و نظامی - فنی نامیده خواهد شد) را با سازمان‌های  منطقه‌ای و بین‌المللی را بر مبنای معقولانه بودن سیاست خارجی و اقتصاد و مطابق با قوانین فدرال و معاهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه محقق می‌نماید.
55)اهداف همکاری های نظامی - سیاسی:
55.1)تحکیم امنیت بین‌الملل و ثبات راهبردی در سطح منطقه‌ای و جهانی بر مبنای برتری و حاکمیت حقوق بین‌الملل و در صدر آنها مفاد منشور سازمان ملل متحد.
55.2)شکل گیری و توسعه روابط اتحادی با اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک المنافع، با جمهوری آبخازیا و جمهوری اوسیتای جنوبی، روابط دوستانه و مشارکتی با سایر کشورها.
55.3)توسعه فرایند مذاکرات در تشکیل نظام امنیت منطقه‌ای با حضور فدراسیون روسیه.
55.4)توسعه روابط با سازمان‌های  بین‌المللی برای جلوگیری از شرایط درگیری، حفظ و تحکیم صلح در مناطق مختلف از جمله با حضور نیروی نظامی روسیه در عملیات های حافظ صلح.
55.5)حفظ روابط با تساوی حقوق با کشورهای علاقه مند و سازمان‌های  بین‌المللی برای جلوگیری از اشاعه سلاحهای کشتار دسته جمعی و ابزارهای حمل آنها.
55.6)توسعه گفتگو با کشورهای علاقه مند در مورد رویکردهای ملی برای مقابله با خطرات نظامی و تهدیدات نظامی که در نتیجه استفاده گسترده از فناوری ارتباطات و مخابرات در اهداف نظامی - سیاسی ایجاد می‌شود .
55.7)انجام تعهدات بین‌المللی فدراسیون روسیه

56)اولویت های اصلی همکاری نظامی-سیاسی:
56.1)با جمهوری بلاروس:

هماهنگی فعالیت ها در زمینه توسعه نیروهای مسلح ملی و استفاده از زیر ساختارهای نظامی
تدوین و هماهنگی تدابیر برای حفظ  توانایی دفاعی کشور متحد طبق دکترین نظامی کشور متحد.
56.2) با جمهوری آبخازیا و جمهوری اوسیتای جنوبی: تعامل با هدف تامین دفاع مشترک و امنیت.
56.3)با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی: انسجام تلاشها و ابزارهای سیستم امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی با هدف تامین امنیت جمعی و دفاع مشترک.
56.4)با کشورهای مشترک المنافع تامین امنیت منطقه‌ای و بین المللی، تحقق فعالیت های حافظ صلح.
56.5)با کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در هماهنگی نیروها در جهت مقابله با خطرات جدید نظامی و تهدیدات نظامی در فضای مشترک، و همچنین ایجاد پایگاه ضروری قانونی و حقوقی.
56.6) با سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های  بین‌المللی از جمله سازمان‌های  منطقه‌ای در جذب نمایندگان نیروهای مسلح، سایر نیروها و نهادها در مدیریت عملیات حافظ صلح، در فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها در آماده سازی عملیات ها برای حفظ (تجدید) صلح، و همچنین شرکت در طراحی، توافق و تحقق موافقت نامه های بین‌المللی در زمینه کنترل بر روی تسلیحات و تحکیم امنیت بین المللی، افزایش حضور زیر مجموعه ها و نظامیان نیروهای مسلح، نهادها و سایر نیروها در عملیات های حفظ صلح.

57)اهداف همکاریهای نظامی- فنی توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه مطابق با قانون فدرال مشخص می‌شود .
58)جهت های اصلی همکاریهای نظامی- فنی با پیام های سالیانه رئیس جمهور فدراسیون روسیه به مجلس فدرال شکل می‌گیرد .

4949

کد N710426