سلیمی نمین:احمدی نژاد می خواست باپول،نمایندگان را وامدار خودکند/مرعشی هم این کار را دردولت هاشمی کرد

عباس سلیمی نمین به روزنامه شرق گفت:

حدیث تلخ‌ دادن پول از دولت هاشمی شروع شد که مرعشی، رییس‌دفتر ایشان همین کار را شروع کرد و ما در هفته نامه کیهان‌هوایی درباره‌اش نوشتیم. این یک مساله تاریخی است که دولت‌ها همواره تمایلی به نظارت ندارند. همه دولت‌ها تلاش داشته و دارند که با توزیع پول، نمایندگان را وامدار خود کنند.  متاسفانه احمدی‌نژاد به کمک افرادی مانند رحیمی تلاش کرد در نمایندگان تاثیر بگذارد. چون نظر نمایندگان سالم را باید از طریق ارتباطات فکری و برقراری یک دیالوگ جلب کرد نه با پول. اما آدم‌هایی که شخصیت‌های استواری ندارند را با وجه کمی می‌توان به خدمت درآورد.
[span]1717

کد N709683