بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت گرفت؛

اصلاح آیین نامه‌های مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، به روز شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حد نصاب معاملات شهرداری ها بر اساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، به روز شد.
به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:


«الف- حد نصابهای مقرر در ماده(2) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده(1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده(1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه درصد، هشتاد درصد و یکصد درصد نصاب معاملات موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تعیین می شود.
ب- حدنصاب های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4)، قسمت اخیر ماده (16) و ماده(20) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد:
1- در بند (الف) ماده (4): مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال.
2- در بند (ب) ماده (4): به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
3- در بند (ج) ماده (4): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
4- در ماده (16): به ترتیب از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال ماهانه.
5- در ماده (20): از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد ریال.
الف- حد نصاب های مقرر در ماده (2) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده (1) آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده (1) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به ترتیب برابر پنجاه درصد، هشتاد درصد و یکصد درصد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تعیین می شود.
ب- حدنصاب های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4)، قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح زیر افزایش می یابد:
1- در بند (الف) ماده (4): مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال.
2- در بند (ب) ماده (4): به ترتیب مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
3- در بند (ج) ماده (4): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
4- در ماده (16): به ترتیب از مبلغ دویست و چهل میلیون ریال به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال سالانه و از مبلغ بیست میلیون ریال به مبلغ چهل میلیون ریال ماهانه.
5- در ماده (20): از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد ریال.
ج- حد نصاب های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می یابد:
1- در بند (الف): مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال.
2- در بند (ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیاردریال.
3- در بند (ج): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
4- در تبصره (1): مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به سه میلیارد ریال.
د- نصاب های موضوع بندهای (ب) و (ج) این تصویب نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- افزایش می یابد.
ج- حد نصاب های مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33) آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می یابد:
1- در بند (الف): مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال.
2- در بند (ب): به ترتیب مبلغ چهار میلیارد ریال به مبلغ هشت میلیارد ریال و مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
3- در بند (ج): مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ هفده میلیارد ریال.
4- در تبصره (1): مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به سه میلیارد ریال.
د- نصاب های موضوع بندهای (ب) و (ج) این تصویب نامه سالانه متناسب با درصد تغییرات نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- افزایش می یابد.»

از جمله ویژگی‌ها و مزیتهای تصمیم هیئت وزیران عبارتنداز:
-به‌روزرسانی نصاب یادشده براساس شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم
-ایجاد هماهنگی بین نصاب معاملات شهرداری‌ها با معاملات دولتی با توجه به افزایش نصاب معاملات دولتی در تاریخ 30 /2 /1393
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 29/10/1393 برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

کد N709183