در نامه 115 نماینده به رئیس جمهور مطرح شد؛

درخواست تعجیل در پرداخت بهای ذرت تحویلی کشاورزان

مجلس

ضرغام صادقی در نشست علنی امروز مجلس از ارسال نامه‌ای از سوی 115 نماینده مجلس به رئیس جمهور درخصوص تعجیل در پرداخت بهای ذرت تحویلی کشاورزان خبر داد.

عضو هیات رئیسه مجلس از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور درخصوص تعجیل در پرداخت بهای ذرت تحویلی کشاورزان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای از سوی 115 نماینده مجلس به رئیس جمهور درخصوص تعجیل در پرداخت بهای ذرت تحویلی کشاورزان خبر داد.

کد N708692