محبیان:جریان هایی که به حوزه حکومت نزدیک می شوند پراگماتیست می شوند/باید واقع بین باشیم نه واقع گریز

اصولگرایان

امیر محبیان در گفت و گوی خود در کافه خبر درباره تغییرات نگاه در جریان های سیاسی کشور در نسبتی که با قدرت دارند نکاتی را متذکر شد.

اين کارشناس مسايل سياسي گفت: وقتی ما روند تحولات جریان ها و گروه ها را در پروسه تاریخی ولو کوتاه مدت مشاهده می کنیم ؛گاهی تمرکز ما برای تحلیل فقط برآن سخنانی است که بر زبانشان جاری است. من معتقد هستم که روند تحولات نشان دهنده این است که جریان های اصلی سیاسی کشور از جمله اصولگرایان از یک جریان ایدئولوژیک در حال تحول به یک جریان پراگماتیست هستند. البته منظور من دقیقا پراگماتیسم غربی نیست. در جریان اصلاح طلب هم همین گونه البته شدیدتر است و به نظر من بخش هایی از آنها اساسا از آرمان ها دل کنده اند. اصلا هر جریانی که به حوزه حکومتی نزدیک می شود پراگماتیست می شود. به عبارتی ، مسئولیت های اجرایی عملا افراد را عملگراتر می کند. شما در این جا مقایسه ای داشته باشید میان احمدی نژاد 84 و احمدی نژاد 91. آقای احمدی نژاد هنگام انتخاب شدن، بعد از دو دوره تحول یافت. ابتدا مبتنی بر باور هایی که دارند مطالب را بیان می کنند؛ اما واقعیت ها کم کم آنها را تنظیم می کند و به شکلی آن ها را از رویا بیرون مي آورد. پس بنابراین چیزی که ما شاهد آن هستیم عمدتا این هست که جریانات تا زمانی که منصب را نگرقته اند شدیدا آرمان گرا هستند هر چقدر به حوزه عمل (مناصب حکومتی) نزدیک تر می شوند و باید پاسخگو باشند دید گاه هایشان نسبی تر می شود.
وي در ادامه صحبت هايش گفت: بنا براین اگر در همین جریان اصولگرا نگاه کنید، دو گرایش را می توانید مشاهده کنید گرایشی که یک مرحله از قدرت سیاسی را در اختیار داشته است. این ها به سمت عمل گرایی رفته اند و نگاه هایشان از جهاتی واقع گرایانه می باشد. اما جریاناتی که می خواهند کسب قدرت نمایند مبتنی بر هیجانات حرکت می کنند. این هیجانات هم توسط آرمان ها به حرکت درمی آید. آرمان البته نه تنها بد نیست؛ منفی نیست ؛ بلکه چون جهت می دهد خیلی هم ارزشمند است. منتها ما باید در ترجیح بین دگما و پراگما يعني نظر و عمل به یک مرحله وسطی برسیم. یعنی عمل جهت دار و ترکیبی از از عمل و آرمان. یک زمان هست که سیاست مداران ما کلا از آرمان روی بر می گردانند و به عمل می پیونندند و بعد از یک مدت باورهایشان را کنار می گذارند و تبدیل به سیاست مدار عرفی می شوند؛که با ماهیت نظام اسلامی در تعارض است. کسانی هم هستند که آنچنان بر آرمان ها تاکید می کنند که گویا با واقعیت های اجتماعی ارتباطی ندارند. این ها ممکن است مصالح را ننگرند و همیشه عالی ترین شکل قضایا را مطرح می کنند. این خوب است ولی این ها بعد با این کمال گرایی محض سپس به واقعیت ها نگاه کرده و نظام را ناقص تلقی می کنند و ممکن است یاس برآنها غالب شود. ما باید همواره "حد وسطی" را داشته باشیم. یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی است مبتنی بر آرمان ها و ارزش ها و در عین حال می خواهد در حوزه عمل هم کار انجام دهد و فقط شعار ندهد؛ باید به جایی برسیم که ضمن حفظ آرمان ها و چهارچوب هایی که وجود دارد؛ واقعیت ها را هم ببنیم. به عبارتی نه واقع گرا باشیم نه واقع گریز بلکه باید واقع بین بود واقع بینی که می خواهد آرمان هارا تحقق بخشد.
مشروح گفت و گوي اميرمحبيان در کافه خبرآنلاين فردا منتشر خواهد شد.
2929

کد N707185