فیلم/ تیراندازی به سوی مردم در ایتالیا

سیاسی

مردی در ایتالیا با آتش گشودن به سوی مردم اقدام به سرقت مسلحانه از یک خودروی حمل پول کرد.

فیلم/ تیراندازی به سوی مردم در ایتالیامردی در ایتالیا با آتش گشودن به سوی مردم اقدام به سرقت مسلحانه از یک خودروی حمل پول کرد.