فیلم/لحظه زخمی شدن نوجوان بحرینی در منطقه «الدراز»

سیاسی

نظامیان رژیم بحرین در جریان سرکوب تظاهرات مردمی در منطقه الدراز بحرین یک نوجوان را با سلاح ممنوعه هدف قرار دادند.

فیلم/لحظه زخمی شدن نوجوان بحرینی در منطقه «الدراز»نظامیان رژیم بحرین در جریان سرکوب تظاهرات مردمی در منطقه الدراز بحرین یک نوجوان را با سلاح ممنوعه هدف قرار دادند.