فیلم/ گاف انگلیسی در برابر دوربین رسانه ها

سیاسی

سیاستمداران انگلیسی همواره ید طولایی در گاف دادن در برابر دوربین های رسانه ها داشته اند.

فیلم/ گاف انگلیسی در برابر دوربین رسانه هاسیاستمداران انگلیسی همواره ید طولایی در گاف دادن در برابر دوربین های رسانه ها داشته اند.