فیلم/ بیعت دانش آموزان عربستان با پادشاه کاغذی!

سیاسی

انتشار فیلمی که بیعت دانش آموزان مدرسه ای در عربستان با تصویر ملک سلمان را نشان می دهد، واکنش های منفی درشبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است.

فیلم/ بیعت دانش آموزان عربستان با پادشاه کاغذی!انتشار فیلمی که بیعت دانش آموزان مدرسه ای در عربستان با تصویر ملک سلمان را نشان می دهد، واکنش های منفی درشبکه های اجتماعی را به دنبال داشته است.