مجلس ایرادات طرح امر به معروف و نهی از منکر را رفع کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، اصلاح کرده و به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده 1 اصلاحی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، «در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد»؛ بر اساس تبصره این ماده، در احکام حکومتی نظر مقام ولی فقیه، ملاک عمل خواهد بود.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 4 مقرر کردند که «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده، تنها وظیفه دولت است».

مجلس همچنین با اصلاح و تصویب ماده 5 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کرد: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

بر اساس ماده 7 اصلاح طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد».