تنش میان پارلمان و شوراهای استانی افغانستان

سیاسی

اعضای شوراهای استانی افغانستان می‌گویند اگر امروز یکشنبه در مورد حق نظارت شوراهای استانی بر عملکرد ادارات دولتی تجدید نظر نشود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اعضای شوراهای استانی افغانستان می‌گویند اگر امروز یکشنبه در مورد حق نظارت شوراهای استانی بر عملکرد ادارات دولتی تجدید نظر نشود، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.

چند روز پیش پارلمان افغانستان قانونی را تصویب کرده بود که طبق آن، حق نظارت بر ادارات دولتی از شوراهای استانی سلب شده و قدرت این نهاد را در حد مشورت دهی تقلیل داد.

در عین حال، نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین پارلمان افغانستان می‌گوید اعضای شورای استانی حق نظارت بر عملکرد ادارات محلی را ندارند.