هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص چهل میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم

دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ چهل میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ چهل میلیارد ریال برای مبارزه با آفات زنجره خرما در شهرستان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ چهل میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، برای مبارزه با آفت زنجره خرما در شهرستان بم در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 5/11/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N703406